Website en Privacy Disclaimer

Deontologie

Meester Brecht Debruyn is ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen (https://www.balieantwerpen.be/). Hij houdt kantoor in 2020 Antwerpen aan de Jan van Rijswijcklaan 228 en oefent zijn activiteiten uit via de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBRN Business Law. Brecht Debruyn is onderworpen aan de deontologische regels zoals uiteengezet in de Codex Deontologie: raadpleegbaar op: https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex- Deontologie.pdf                    

Disclaimer website

                   

Juridische informatie en privacy beleid: www.dbrn.be

                   

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan. DBRN bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DBRN.

                   

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

                   

Elke bezoeker van deze website kan contact opnemen via de contactgegevens vermeld op deze website of via een andere weg, maar dient er echter rekening mee te houden dat een louter contact niet automatisch impliceert dat men cliënt wordt of zal worden van DBRN. Cliënten worden enkel aanvaard na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

                   

Persoonsgegevens

                   

DBRN slaat geen persoonsgegevens op tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt of in toepassing van de Contractuele Relatie, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het goed functioneren van de website (zie automatisch vergaarde informatie en cookies). Alle persoonsgegevens worden steeds verwerkt in de lijn van wat noodzakelijk is voor een kwalitatieve dienstverlening en met inachtneming van de deontologische regels die van toepassing zijn op advocaten.

                   

Indien toch persoonlijke gegevens worden verwerkt zal uw toestemming worden gevraagd door een opt-in vakje aan te merken. Dit kan voorvallen met het oog op een geautomatiseerde, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteitsvolle dienstverlening. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website.

                   

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

                   

DBRN kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de bezoeker van de website gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze bezoeker naar de website van DBRN is gekomen, of waarlangs deze bezoeker deze verlaat.

                                                                                                                              
       
                                                

Cookie-beleid

                   

Tijdens een bezoek aan de website (www.dbrn.be) kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

                   

Identificatieplicht

                   

Advocaten vallen onder toepassing van het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) wanneer zij bepaalde diensten verlenen ten behoeve van hun cliënten.

                   

Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

                   

Advocaten zijn ertoe gehouden cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is.

                   

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

                   

Wanneer bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan DBRN weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten wij dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, behalve wanneer onze werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

                   

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

                                   

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x