Algemene voorwaarden

                                                

Artikel 1. Toepassingsgebied

                   

Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op het geheel van de dienstverlening zoals geleverd door alle advocaten verbonden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) DBRN BUSINESS LAW met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 228 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.909.805 (hierna DBRN) ten aanzien van het cliënteel van DBRN.

                   

Met dienstverlening wordt verwezen naar het verstrekken van juridische diensten in de meest ruime zin, zoals onder meer de juridische advisering, de juridische bijstand, bijstand bij expertises, optreden als lasthebber, de vertegenwoordiging en/of bijstand bij onderhandelingen, vertegenwoordiging en/of bijstand bij het voeren van procedures en het oplossen van geschillen en dit zowel in België als daarbuiten (hierna verder aangemerkt als de Diensten).

                   

Het cliënteel bevat alle afnemers van de Diensten van DBRN, ongeacht de juridische verschijningsvorm (ie natuurlijke persoon, rechtspersoon, groepering van personen) en de geografische locatie van de afnemer (de afnemer van de Diensten in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als de Cliënt).

                   

De Cliënt die een beroep doet op de Diensten van DBRN wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, ontvangen en aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden vormen het kader en maken derhalve deel uit van de contractuele relatie tussen DBRN en zijn Cliënt (de Contractuele Relatie), deze Contractuele Relatie komt tot stand van zodra de Diensten aanvangen. De uitvoering van de Diensten betreffen allen inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. DBRN zal bij de uitvoering van de Diensten steeds streven naar het meest optimale resultaat en dit in het belang van de Cliënt.

                   

Artikel 2. Tegenstrijdige en afwijkende voorwaarden

                   

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen in geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Algemene Voorwaarden en de tekst van de voorwaarden van de Cliënt, deze Algemene Voorwaarden steeds primeren op de voorwaarden van de Cliënt (ongeacht de vorm waaronder en waarin deze aan DBRN werden verstrekt). Eventuele afspraken tussen de cliënt en DBRN die afwijken van één of meer bedingen van deze Algemene Voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken zodat de overige bedingen onverkort van toepassing blijven. De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden zal steeds primeren op eventuele vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.

                   

Artikel 3. Samenwerking en informatie

                   

De Cliënt verstrekt, zowel bij de aanvang van de Contractuele Relatie als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van zijn dienstverlening mogelijk te maken. DBRN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. DBRN informeert de Cliënt regelmatig over het verloop van de behandeling van het dossier.

                   

Wanneer DBRN gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de Cliënt steeds alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door DBRN gevraagd worden. Ingeval van niet- medewerking vanwege de cliënt, houdt DBRN zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet- medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte Diensten en eventuele bijkomende kosten en schade welke het gevolg is van deze niet-medewerking.

                   

Artikel 4. Derden dienstverstrekkers

                   

De Cliënt gaat akkoord dat DBRN voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere derden dienstverstrekkers (zoals onder meer, maar niet beperkt tot gerechtsdeurwaarders, accountants, revisoren, deskundigen, notarissen, vertalers en andere bijzondere experten) voor de uitvoering van de Diensten. DBRN heeft het mandaat, als lasthebber, om voornoemde derden dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de Cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de Cliënt kan uitgereikt worden en die factuur door de Cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.                    

Artikel 5. Kosten en erelonen

                   

DBRN zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten in het kader van het verstrekken van de Diensten maandelijks doorrekenen aan de Cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten (de Factuur). Tenzij anders overeengekomen werd, worden de Diensten aangerekend op basis van een overeengekomen uurtarief, dat tevens wordt vastgelegd rekening houdend met de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de Diensten. DBRN en de Cliënt kunnen in aanvulling op het ereloon ook een vergoeding overeenkomen die afhankelijk is van het bereikte resultaat van de geleverde Diensten. Het overeengekomen uurtarief bevat alle kantoorkosten, zoals printkosten, postkosten, telefoonkosten (echter met uitsluiting van de verplaatsingskosten welke steeds worden aangerekend aan EUR 0,49 per kilometer te rekenen vanaf het kantooradres van DBRN). Dit overeengekomen uurtarief bevat niet de kosten en vergoedingen verschuldigd aan derden dienstverstrekkers. DBRN en de Cliënt kunnen voor bepaalde Diensten ook een vaste prijs overeenkomen al dan niet aangevuld met een vergoeding die afhankelijk is van het bereikte resultaat. Facturen zijn betaalbaar op de kantoorrekening van DBRN: IBAN BE63 7370 4975 7508 (BIC KREDBEBB).

                   

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de Factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en per e-mail op brecht.debruyn@dbrn.be gemotiveerd te protesteren. Indien de Cliënt zulk een tijdig en gemotiveerd protest nalaat, zal de Factuur van rechtswege een onbetwist karakter verkrijgen. Bij niet-betaling voor de vervaldatum van de Factuur wordt er van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 9% aangerekend op het openstaande bedrag (met een minimum van EUR 65,00) en zal een interestvoet van 8% worden toegepast op het openstaande bedrag en dit vanaf de vervaldatum tot datum van volledige betaling en dit onverminderd het recht van DBRN om eventuele invorderingskosten eveneens te verhalen op de Cliënt. De exceptie van niet-uitvoering wordt uitgesloten in hoofde van de Cliënt, de Cliënt is met andere woorden niet gerechtigd zijn betaling van een openstaande Factuur te schorsen indien hij meent dat DBRN bepaalde Diensten nog niet zou hebben uitgevoerd.

                   

In geval van niet-betaling voor de vervaldatum van de Factuur, heeft DBRN tevens het recht om hetzij de uitvoering van haar Diensten in alle dossiers met de betrokken Cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle vervallen Facturen integraal zijn betaald, hetzij om de Contractuele Relatie met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

                   

DBRN kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn Diensten of de beëindiging van de Contractuele Relatie als gevolg van niet-betaling voor de vervaldatum van een Factuur van de Cliënt.

                   

Artikel 6. Derdengelden

                   

DBRN stort alle bedragen die hij voor haar de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien DBRN een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. DBRN mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is. Hij brengt de cliënt hiervan op de hoogte. DBRN stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. DBRN houdt een derdenrekening aan bij KBC Bank onder het volgende nummer BE98 7360 2787 1093.

                   

Artikel 7. Aansprakelijkheid

                   

Alle advocaten verbonden aan DBRN zijn advocaten ingeschreven bij de Balie te Antwerpen dan wel de Balie van Brussel en derhalve verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies (de Verzekering). De totale aansprakelijkheid van DBRN is zowel ratione materiae als ratione summae beperkt tot de risico’s en de bedragen die gedekt worden door de Verzekering. Indien de Verzekering de schade niet dekt, wordt de totale aansprakelijkheid van DBRN en zijn aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, zelfs bij grove fout, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal EUR 3.000,00 per schadegeval en EUR 10.000,00 in totaal. DBRN kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de Cliënt of door derden.                

Met betrekking tot specifieke dossiers, bijvoorbeeld op het vlak van risico-management of in het kader van een overname kunnen in gezamenlijk overleg tussen DBRN en de Cliënt bijkomende afspraken worden gemaakt met betrekking tot de verzekerde aansprakelijkheid van DBRN. In samenspraak met de Cliënt kan DBRN een bijkomende verzekeringspolis onderschrijven met een grotere dekking die is toegespitst op de concrete risico's in een welbepaald dossier.

Niettegenstaande DBRN redelijke inspanningen levert om zijn online content, e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het steeds de verantwoordelijkheid van de Cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de Cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. DBRN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van DBRN.

                   

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

                   

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door DBRN gemaakte adviezen, nota’s,. contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te vermenigvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan DBRN toegekende opdracht. De inhoud en de tekst van de website van DBRN (www.dbrn.be) blijft steeds eigendom van DBRN en mag niet zonder de voorafgaandelijke toestemming van DBRN worden aangewend door de Cliënt of door derde partijen.

                   

Artikel 9. Beëindiging van de Contractuele Relatie

                   

Zowel de Cliënt als DBRN hebben het recht om de Contractuele Relatie te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. DBRN is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit zijn beëindiging van de Contractuele Relatie met de Cliënt.

                   

Als het dossier wordt afgesloten wordt de Cliënt hiervan schriftelijk ingelicht door DBRN. De Cliënt is verplicht om alle openstaande vergoedingen gerelateerd aan de Diensten en kosten tot op de datum van beëindiging van de contractuele relatie te voldoen.

                   

DBRN archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf (5) jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf (5) jaar heeft DBRN het recht om het dossier te vernietigen.

                   

Artikel 10. Wijziging

                   

DBRN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvende gedeelte van de Contractuele Relatie niet aan.

                   

Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk is toegelaten. Partijen verbinden er zich toe om bepalingen die nietig of ongeldig zouden zijn te vervangen door geldige bepalingen die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

                   

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

                   

De Contractuele Relatie tussen DBRN en de Cliënt wordt steeds beheerst door het Belgische recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Contractuele Relatie zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

                                   

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x